Псалъэжь: Еущий зы махуэщ, хабзэ хьэху махуищщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Хьэжэ, ужьгъэ

Хьэжэ, ужьгъэ —
Ар лэжьыгъэщ,
Хьэжэ, ужьгъэ —
Си щхьэл цIыкIу!
Нанэ хуейкъэ
Хугу, хьэжыгъэ,
Лажьэ, пщIантIэ —
Умыщхьэх!
Тхъуэплърэ
Тхъуэплъу,
Пщтыр хъужауэ
Лэкъум, щIакхъуэ
Тхуигъэжьэнщ!
Дарий гъуэжьуи
ТхуищIынщ пIастэ,
Хугу хьэнтхъупси
Дыкъефэнщ!
Хьэжэ, ужьгъэ.
Си щхьэл цIыкIу…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 191

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: