Псалъэжь: Быныр нэм и хъуахуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

Хьэрхьуп (удод)

Хьэрхьуп (удод)Хьэрхьупу пэ памцIэ,
Зи щхьэм мажьэ тегъэса,
Жыг гъуэмбыр зи тIысыпIэ,
Зи пэкIыхьыр гъэпса,
ХуэбапIэр зи кIуапIэ,
Нобэ удихьэщIэщи,
Укъеблагъэм дигуапэщ.
ПIупI-пIупI жыпIэурэ,
Жыгыщхьэм утесщ,
Iуэхутхьэбзэ къытхубощIэ,
ВакIуэ дэкIхэр уогъэпIащIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 10

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: