ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: НэгъуэщIхэм едаIуи, уэ къыпфIэщIыр щIэ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Хьэрхьуп (удод)

Хьэрхьуп (удод)Хьэрхьупу пэ памцIэ,
Зи щхьэм мажьэ тегъэса,
Жыг гъуэмбыр зи тIысыпIэ,
Зи пэкIыхьыр гъэпса,
ХуэбапIэр зи кIуапIэ,
Нобэ удихьэщIэщи,
Укъеблагъэм дигуапэщ.
ПIупI-пIупI жыпIэурэ,
Жыгыщхьэм утесщ,
Iуэхутхьэбзэ къытхубощIэ,
ВакIуэ дэкIхэр уогъэпIащIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 10

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: