Псалъэжь: Быныр нэм и хъуахуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Хьэрхьуп

ХьэрхьупАр ди хадэм
Къыхолъатэ,
СыткIэ сэ и гуапэ сщIын!
Вагъэмбэкъум
Ныдолъадэ,
ПэкIэ хоуэ,
Хоуэр щIым.
Зэран хъу хьэпIацIэр
ЕщIэр,
ХещыпыкIри хещыпыкI.
ЩIым,
КъэкIыгъэм
Ар йоIэзэ,
И Iэзэгъуэри имыкI!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 218

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: