ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Гъусэ дей нэхърэ Iэщэ дэгъуэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Хьэндыркъуакъуэ

Сэ сыхьэндыркъуакъуэщ,Хьэндыркъуакъуэ
Си щхьэщыгур дыкъуакъуэщ.
Мылым хуэдэу сыщIыIэщ,
Удзым ещхьу сыщхъуантIэщ
Уакъ! Уакъ! Уакъ!
Псы гущIыIур си тафэщ,
Къолъэт си гур мэуфафэ.
СопкIэ, солъэ, сыфпожьэ,
Кхъуафэжьейуи сызожэ
Уакъ! Уакъ! Уакъ!
Псым и тепщэр сэракъэ,
Шопэ-шопэ фыхуейкъэ?
ФэзгъэщIынкIэ си тобэщ
Зэ гъэмахуэр къэвгъэс!
Уа-уа-уа-уакъ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: