ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Хьэндрэфий

«Езгъэфамэ»
Ар псы къабзэ —
Зэрылъэлъу
Согъэфий.
Къуалэбзууи
Мэбзэрабзэ,
Мис апхуэдэщ
Хьэндрэфийр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: