ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: ЦIыкIy щхьэкIэ – быдэщ, ин щхьэкIэ – надэщ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

Хьэндрэфий

«Езгъэфамэ»
Ар псы къабзэ —
Зэрылъэлъу
Согъэфий.
Къуалэбзууи
Мэбзэрабзэ,
Мис апхуэдэщ
Хьэндрэфийр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 187

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: