Псалъэжь: Жьы хъуар шхыдэ бэIущ, уемыдэIумэ, зегъэгусэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

Къэплъыхъуэр

Хэкум и бын

Гъавэ къыщыкIынкъым вагъэм,
Абы жылэ нэмысамэ.
Хигъэхъуэнкъым цIыхум фIыгъэм,
Ар лэжьэным емысамэ.

Губгъуэр губгъуэу къызэрыпщIэр
Гъавэр бэву зэрыщыкIырщ.
ЦIыхум иIэ щытхъур, фIыщIэр
Бэм щхьэпагъэу яригъэкIырщ.

Жыг къудейми макъ иIэну
ЛъэзыгъэкIыр и къудамэрщ.
Ухэку быну щыжаГэнур
Хэку къудамэу уи фIагъ куэдмэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 356

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: