Псалъэжь: Гъуамэ цIыкIу нэхърэ гъуамэшхуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Къэплъыхъуэр

Хабзэ

Хабзэращ цIыхум хьэл-щэн дахэ хэзылъхьар,
Уэ зыращ цIыхум лъэпкъ и напэ зыфIищар.
Хабзэращ лъэпкъым и жьэгупащхьэр зыгъэблар,
НэхъыжьыфIхэм я Iущагъ мыкIуэщIыр зыхъумар.

Хабзэращ дадэр гъуазэ дахэу зрикIуар,
А зыращ щIалэм дамэ лъэщу къыхихар,
Хабзэращ пщащэр ди утыкум къизышар,
Уэрщ, уэращ лъэпкъым уэрэд гуапэ щIыхишар.

Хабзэращ пасэм и фэеплъу къигъэнар,
Хабзэращ нобэ нэмыс диIэр къэзыхьар,
Уэ зыращ, хабзэ, ди къэкIуэнур зыпытщIар,
Уэрщ, уэращ лъэпкъым и нэмысыр зыIэтар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: