ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Сабийр зыгъашхэр и анэщ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)

Хабзэ

Хабзэращ цIыхум хьэл-щэн дахэ хэзылъхьар,
Уэ зыращ цIыхум лъэпкъ и напэ зыфIищар.
Хабзэращ лъэпкъым и жьэгупащхьэр зыгъэблар,
НэхъыжьыфIхэм я Iущагъ мыкIуэщIыр зыхъумар.

Хабзэращ дадэр гъуазэ дахэу зрикIуар,
А зыращ щIалэм дамэ лъэщу къыхихар,
Хабзэращ пщащэр ди утыкум къизышар,
Уэрщ, уэращ лъэпкъым уэрэд гуапэ щIыхишар.

Хабзэращ пасэм и фэеплъу къигъэнар,
Хабзэращ нобэ нэмыс диIэр къэзыхьар,
Уэ зыращ, хабзэ, ди къэкIуэнур зыпытщIар,
Уэрщ, уэращ лъэпкъым и нэмысыр зыIэтар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 190

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: