Псалъэжь: Къыдыхьэр думыхуж, дэкIыжыр умубыд.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

Вагъуэ шыр

Вагъуэ шырСымыщIами сэ нэхъапэм,

Мамэ

Мазэу жеIэр папэ.

Мами жеIэр

Дыгъэу

Папэ,—

Ари сщIакъым сэ нэхъапэм.

Мамэ —

Мазэм,

Папэ —

Дыгъэм,     —

Щхьэ сэ къысфIаща Лашын?!

ДауикI,

Сэ сывагъуэ шырщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Ди усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: