Псалъэжь: Гужь зиIэр вакъэжькIэ мауэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Узотыж

Си шы цIыкIум
Сэ нэгъабэ
Сышэсамэ –
Шы хуэдэшт.
Сытеет абы
Дадэкъуапэу,
Шууей нэсуи
Зыслъытэжт!
Иджы хоуэ
ЩIым си лъакъуэр,
Сыхэхъуащи –
Схуэмыхъуж.
Адыгэшщ мыр,
Хъумэ закъуэ,
Къэшэс, Мусэ,
Узотыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 201

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: