ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Ямыубри бэным дэлъри зэхуэдэщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Угъурлы псэущхьэ

Махъшэ, махъшэ, махъшэрМахъшэ
СаксаулкIэ машхэр.
Саксаулыр банэщ,
Ар зышхыфыр бланэщ.
Махъшэ, махъшэ, махъшэр
Къумым щымыхашэ.
Зэ нэхъ псы емыфэу
Хы пшахъуэм пхокIыфыр.
Мис абы и щIыхькIэ
Йоджэр къум и кхъухькIэ.
Сыту бэшэчышхуэ
Лъэ быдэ сыджышхуэр.
Лъагэу Iэтащ и щхьэр
Угъурлы псэущхьэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 264

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: