Псалъэжь: Акъылкъым, былымкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Уэшх

УэшхУэшх, уэшх,

Емызэш.

Уэ си нэпсхэм

Узогъэщхь.

Удыхьэшхыу

Угъыжа?

Е уэшх-нанэр

Къошхыда?

Умышынэ,

Сурикъуэшщ.

КъэгуфIэжи —

Къэдыхьэшх.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 214

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: