ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Хамэ ищIэнтIэпс хъер хъуркъым.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Уэс кIэкъинэ

УэI, мыр, елърэ,Уэс

Мыр здыкъуэс!

Плъэгъуа иджы къэса уэс?!

Бжыхьым

ЗыкIэщIигъэпщкIуащ,

ФIощI

Хьилагъэ къытхуекIуа.

Уэс кIэкъинау

Напэ фIей,

Лейуэ

Пэр думылъэфей!

Мо уэшх къакIуэм,

Уи фIэщ щIы.

Хуит хуещIыпэр

Гъатхэр щIым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ, ЩIымахуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 215

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: