Псалъэжь: ЖыхапхъэщIэр фIыуэ мэпхъанкIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Уэс кIэкъинэ

УэI, мыр, елърэ,Уэс

Мыр здыкъуэс!

Плъэгъуа иджы къэса уэс?!

Бжыхьым

ЗыкIэщIигъэпщкIуащ,

ФIощI

Хьилагъэ къытхуекIуа.

Уэс кIэкъинау

Напэ фIей,

Лейуэ

Пэр думылъэфей!

Мо уэшх къакIуэм,

Уи фIэщ щIы.

Хуит хуещIыпэр

Гъатхэр щIым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ, ЩIымахуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 217

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: