Псалъэжь: Анэ-адэм бын зэхадзкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Уэ

УэДунейр
ФIыцIэщ,
Дунейр
КIыфIщ.
Щыблэр
Мауэр,
Уэшхыр
Къошх.
ИкIэм
Уэшхыр
Уэ мэхъужыр,
Уэр мэпIэнкIыр,
Уэ уокIийр,
Щхьэхьу
Унэм
УщIохьэж.
Уэ щхьэгъубжэм
Укъыдоплъ.
Уэр
Мэлъалъэ,
Мэлъэлъэж.
Уэр мэжабзэ,
Мэбзэхыж.
Псыхьэлыгъуэу
Йожэхыж.
Иджы
Дыгъэр
КъыщIокIыж.
Уэри унэм
УщIокIыж.
ПлъэкIмэ, уэр
Уэ
Къэгъуэтыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 272

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: