Псалъэжь: И псалъэ фоупсщ, и фадэ псы защIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

УдыкIэху (дупель)

УдыкIэху (дупель)Гъатхэ заманыр къихьати,
УдыкIэхухэр къеблэгъащ.
И пэ кIыхьыр шияуэ,
Ди губгъэм щытIысащ.
Хьэпщхупщхэр шхыныгъуэу,
Къыхех адрейхэм нэхъ япэу.
Къиубыдари ехь и абгъуэм,
Шырхэм ярет нахъапэ.
БзупэкIыхьм ещхьыфэми,
Абы нэхърэ нэхъ инщ.
И теплъэр къуэлэныфэми,
И кIэр куэдкIэнэхъ инщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: