Псалъэжь: Зэхуэфащэ зэщауэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

УатIэ цIыкIу

-УатIэ, УатIэ,
КъыхэкI ятIэм,
Сыногуоурэ
Зоутэж.
Апхуэдизрэ
Ухэмыту,
КхъыIэ, пщIантIэм
Къыдыхьэж.
ЯтIэр ятIэмэ
Си ягъэ?
Хуиткъэ ар,
Ирегъущыж!
СфIэфIу сыхэт
Уэ уи гугъэ?
КъакIуи, мамэ,
Сыхэхыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 195

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: