ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Адыгэ мыгъуэ шыгъурэ пIастэрэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УатIэ цIыкIу

-УатIэ, УатIэ,
КъыхэкI ятIэм,
Сыногуоурэ
Зоутэж.
Апхуэдизрэ
Ухэмыту,
КхъыIэ, пщIантIэм
Къыдыхьэж.
ЯтIэр ятIэмэ
Си ягъэ?
Хуиткъэ ар,
Ирегъущыж!
СфIэфIу сыхэт
Уэ уи гугъэ?
КъакIуи, мамэ,
Сыхэхыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: