ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: ПсынщIэу ипкIым кIэщIу къегъэзэж.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

Тхьэгъэлэдж

Махуэм дэнэ
УздэщыIэр,
Зи бзэ дахэу
Си IэфI цIыкIу?!
«ЦIутIи-пIытIи»
Уэ жумыIэу,
ЗыщIэбгъэпщкIур сыт —
Хуэмыху?!
КъакIуэ мыдэ
Умышынэу,
КъоIуcэну
ПфIэщIыр хэт?
ДегъэдаIуэ
ШыкIэпшынэм,
Зэхэдгъэхыт
Уи уэрэд!
Сожей махуэм—
СхущIмыхьэ,
Сыкъэушмэ —
Согупсысэ,
Сошхэ,
Дыгъэм зызогъэу.
Нэху щыху —
Дыгъэр зэрыкъухьэу,
Губгъуэ Нанэ
Сыхуоусэ,
Губгъуэ Нанэ тызогъэу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: