Псалъэжь: Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Тхьэгъэлэдж

Махуэм дэнэ
УздэщыIэр,
Зи бзэ дахэу
Си IэфI цIыкIу?!
«ЦIутIи-пIытIи»
Уэ жумыIэу,
ЗыщIэбгъэпщкIур сыт —
Хуэмыху?!
КъакIуэ мыдэ
Умышынэу,
КъоIуcэну
ПфIэщIыр хэт?
ДегъэдаIуэ
ШыкIэпшынэм,
Зэхэдгъэхыт
Уи уэрэд!
Сожей махуэм—
СхущIмыхьэ,
Сыкъэушмэ —
Согупсысэ,
Сошхэ,
Дыгъэм зызогъэу.
Нэху щыху —
Дыгъэр зэрыкъухьэу,
Губгъуэ Нанэ
Сыхуоусэ,
Губгъуэ Нанэ тызогъэу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: