Псалъэжь: Вым еубзэ, шым езауэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Къэплъыхъуэр

Сыщизакъуэм

Дэнэ, нанэ, сыкъэбгъанэу,

Нышэдибэ уздэкIуар?

Щхьэ уэздыгъэр щIумыгъанэу,

Унэ кIыфIым ущIэкIа?

Жэщ къэсыхукIэ хьэр хъумакIуэщ,

ПщIантIэм хамэ дэмыхьэф,

И бгым сису дэни макIуэ,

КъызжимыIэу абы «хьэф».

Сэ си закъуэу сыкъагъанэм,

Джэду цIыкIур согъэжей.

Къыщызоубыд архъуанэм

Си хъы цIыкIумкIэ бдзэжьей.

Топ хъурейуэ дыгъэ плъыжьыр,

Аддэ жыжьэу бгым къуохьэж.

ХуэмыпIащIэу Iэхъуэ лIыжьым,

Iэщыр къуажэм къыдехуэж.

КъэкIуэжыгъуэр къэблэгъащи,

ШкIащIэм пщIантIэр хуримыкъу.

Пасэу уэшхыр теужащи,

Уафэ джабэр лэгъупыкъущ.

Iэщыр хьэблэм къыдохьэжыр,

Куэбжэр ину зэIухащ,

Дадэ шкIащIэр щIегъэхьэжыр,

Нанэ жэм къишыну кIуащ.

Жэм къэшыныр зэрыщIидзэу,

Нанэ фалъэ сэ хузохь.

Си шэ Iыхьэр зы къизмыдзэу,

Зэ IэтыгъуэкIэ изоф.

Быдэу сощIэ джэду цIыкIур

Нанэ и шэм зэрыхуейр.

Щхьэукъуэнум жыжьэ мыкIуэ,

Си пIэ лъапэм къыдолъей.

Джэду цIыкIур хьэм хуэмыдэ,

ШэщIэмыхум блэмыкIыф.

Дадэ куэбжэр игъэбыдэм,

Сэ уэздыгъэр согъэункIыф.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 180

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: