Псалъэжь: Ныбэ Iейр зэгуретхъи, шхын IэфIыр къренэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Къэплъыхъуэр

СыкъокIуэж

Анэш нанэ
Сыздишамэ,
Дадэ дыщэ,
Папэ, мамэ,
Ди Мамыжьыр,
Ди къакъийр,
Ди хьэ Мыщэ,
Ди балийр,
Ди бжэIупэр,
Ди дэшхуейр,
Ди мамкъутыр,
Ди кхъужьейр,
Ди адакъэр,
Си джэджьейр
Сигу къэкIакъэ –
СыщIогъуэж,
Лъейуи унэм
СыкъокIуэж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 169

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: