ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Хамэ лыIу щIэнэцIым и нэцIакIэ щIогъуэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

СыкъокIуэж

Анэш нанэ
Сыздишамэ,
Дадэ дыщэ,
Папэ, мамэ,
Ди Мамыжьыр,
Ди къакъийр,
Ди хьэ Мыщэ,
Ди балийр,
Ди бжэIупэр,
Ди дэшхуейр,
Ди мамкъутыр,
Ди кхъужьейр,
Ди адакъэр,
Си джэджьейр
Сигу къэкIакъэ –
СыщIогъуэж,
Лъейуи унэм
СыкъокIуэж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 165

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: