Псалъэжь: Уи фIым иумытыр мафIэм уфIес.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

Сурэт

Куэд щIащ зауэ мафIэр
ДищI зэрыщыужьыхрэ.
Ауэ сахуэ фIыцIэр
Ноби дэнкIи телъщ…
Мес, щIэрыщIэу нанэ
Блыным къыфIихыжурэ,
Пэпсыр щIилъэщIыкIыу,
Сурэт гуэрым йоплъ.

А сурэтыр нанэм
Хуехьыр и псэм и нэм.
Трахыным хуэдэу,
ЩIекъузэр и бгъэгу
КъогуфIыкI сурэтым
ЩIалэ щхьэц баринэр,
Зэгуэр и гур пхъэру
Техьар зауэ гъуэгу.

А зы сурэт закъуэрщ
Къытенар дунейми
И фэеплъу и къуэ
Зауэм хэкIуэдам –
Аращ зэплъыр анэр,
Дыгъэр къыщIэкIами,
Аращ зэплъыр анэр,
Жэщхэр хэкIуэтам.

Къызоплъыхь сэ фэбжькIэ
ГъэнщIа мы ди щIылъэр.
Нобэм и сурэтуи
ДэнкIи щызолъагъу:
Итщ и пащхьэм анэр
Блыным сурэт фIэлъым,
Сурэтыр нэщхъыфIэщ,
Анэр гукIэ магъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 470

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: