Псалъэжь: Егъур гъуэтыгъуафIэщ, благъэр гъуэтыгъуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

СощI сурэт

СощI дунейр сурэту:

ЩIы удзыфэр,

Уафэ щIыхур,

Дыжьын къурш зэхэтыр

Дыщэ дыгъэм щIэту,

СощI дунейр сурэту.

Нанэ сощI сурэту:

И тхъурыжьыр

Дыгъэ плъыжьу,

Дыщэ жьэгум дэту,

Нанэ сощI сурэту.

Дадэ сощI сурэту:

УпщIэ пыIэр,

Къурш хужь пщыIэр

ХъупIэ щхъуантIэм тету,

Дыжьын мэлхэм хэту

Дадэ сощI сурэту.

Мамэ сощI сурэту:

Халат хужьу,

IэлъэщI хужьу

Сымаджэщым щIэту,

Хужь-къабзэ зэфIэту

Мамэ сощI сурэту.

Папэ сощI сурэту:

Кран пелуанкIэ

Къищтэу блыныр,

Унэ ищIхэм тету,

Уэгу шДыху плъыфэм иту,

Папэ сощI сурэту.

СощI дунейр сурэту:

Дади нани

Папи мами

Я плъыфэхэм щIэту,

СощI дунейр сурэту.

А псом я кум ситу

СощIыр си сурэтыр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 270

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: