Псалъэжь: Гъунэгъу зыгъэпудым пудыныгъэ къылъос.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

СиIэщ сэ жыг цIыкIу

жыг цIыкIуСиIэщ сэ жыг цIыкIу хэссауэ,
Ар жыг дахэщ нэгъэсауэ.
Махуэ къэскIи зыкърехыр,
Тхьэмпэ цIыкIухэр зэкIуэцIехыр.

Щыхэтсат зэгуэр ди хадэм
Ар къысхуихьри сэ ди дадэ:
— Жыг хэпсэныр ар Iуэху инщ,
Ухуэсакъмэ, къыбдэхъунщ.

Си жыг цIыкIум куэд дэмыкIыу
МыIэрысэ къыпыкIэнщ.
МыIрысэм я нэхъ иныр
Сэ ди дадэ IэщIэслъхьэнщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 176

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: