Псалъэжь: ДэкIакIэ,- мыхъумэ – дефIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

Къэплъыхъуэр

Си вакъитIыр

Нышэдибэ ди адакъэм,

Инэхъапэ сытэджащ.

Ирихьэжьэри хьэм вакъэр,

Бжэ щIыхьэпIэм щыжеящ.

Щызмыгъуэтым тету вакъэр,

Бжэр Iусхыну сыхэтащ.

ЩыIумыкIым бжэм хъумакIуэр,

Сэ щхьэгъубжэм сыдэпщащ.

ГъущIIунащхьэр сымылъагъуу,

Си гъуэншэджыр зэфIитхъащ.

Сэ лъэIуакIуэ ди гъунэгъум,

Мастэ щхьэкIэ секIуэкIащ.

КъезмыгъащIэу сэ унагъуэм,

Гъуэншэдж лъапэр зэхуэсшащ

Сыгубжьати сымылъагъуу,

Си вакъитIым саблэкIащ.

И зэранкIэ сыгувати,

Хьэм сеуэну сежэлIащ.

Ар гупсэхуу щхьэукъуати,

Си кIий макъым игъэщтащ.

АпхуэдизкIэ хьэр шынати,

ПщIэууэ хадэм илъэдащ.

Къызошхыдэ иджы мамэ,

Школым ноби сымыкIуа,

КъыщикIыжым хадэм нанэ,

Си гъуэншэджым гу лъитащ.

Зызэхуэсшэу, сыгъынанэу,

Нанэ пэжыр сэ жесIащ.

ШэкIэ згъашхэ си хьэпшырым,

Си вакъитIыр игъэищкIуащ.

Сылъыхъуами сыхьэт ныкъуэ,

СфIэкIуэдар къэзгъуэтыжащ.

Нобэ школым сэ сымыкIуэ,

Хьэм и фIыгъэ къызэкIащ.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 226

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: