ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Ныкъуэдыкъуэ нэхърэ уэдыкъуа.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Къуажэр зыгъапцIэ, пцIым кърихьэкI. (КIыгуугу)

Си щынэр

Си щынэрЩынэ цIыкIур сошэ псафэ,

Си-мураду зызгъэпскIын.

Дыгъэр зэуэ пшэм къуелъафэ,

Кърегъажьэ уэшх къешхын,

Щынэр щтауэ тесщ си куафэм,

СхуэмувыIэу ар мэIуей.

Къытеуащи псыдзэр тафэм,

ЗызгъэпскIыни сыхуэмей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 191

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: