Псалъэжь: Зи цIэ ираIуэ бжэщхьэIу тесщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Си щынэр

Си щынэрЩынэ цIыкIур сошэ псафэ,

Си-мураду зызгъэпскIын.

Дыгъэр зэуэ пшэм къуелъафэ,

Кърегъажьэ уэшх къешхын,

Щынэр щтауэ тесщ си куафэм,

СхуэмувыIэу ар мэIуей.

Къытеуащи псыдзэр тафэм,

ЗызгъэпскIыни сыхуэмей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: