ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Си щынэр

Си щынэрЩынэ цIыкIур сошэ псафэ,

Си-мураду зызгъэпскIын.

Дыгъэр зэуэ пшэм къуелъафэ,

Кърегъажьэ уэшх къешхын,

Щынэр щтауэ тесщ си куафэм,

СхуэмувыIэу ар мэIуей.

Къытеуащи псыдзэр тафэм,

ЗызгъэпскIыни сыхуэмей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: