Псалъэжь: Къуийм и пыIэ щыгъупщэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

Къэплъыхъуэр

Си щынэр

Си щынэрЩынэ цIыкIур сошэ псафэ,

Си-мураду зызгъэпскIын.

Дыгъэр зэуэ пшэм къуелъафэ,

Кърегъажьэ уэшх къешхын,

Щынэр щтауэ тесщ си куафэм,

СхуэмувыIэу ар мэIуей.

Къытеуащи псыдзэр тафэм,

ЗызгъэпскIыни сыхуэмей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: