ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Лъхуэпхъумрэ пхъуантэмрэ зэхуэдэщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

Си щабэрыкIуэ

Си щабэрыкIуэСи джэдур щабэрыкIуэщ,

КIущмарицэщ сызэреджэр.

Сэ зыращ зыкIэлъыкIуэр,

ИIэщ хьэл гъуэзэджэ.

Папи мами мэбампIэ,

Ар жьыIуащэу къохъей.

МэжэлIащи, пщэфIапIэм

Iэнэ щытым долъей.

И шхын Iыхьэр иухмэ,

ХъуакIуэ-щакIуэ йожьэж.

ЩабэрыкIуэр гурыхуэщ,

Илъагъу псори ещIэж.

Си школ кIуэгъуэр къэсами,

Джэду цIыкIур сигу пымыкI.

Къызошхыдэ сэ мамэ,

Ауэ зыри къимыкI.

СыщIэкIыну сошынэ,

СфIощI джэдур сфIахьын.

Согузавэ кIуэдынкIэ,

Е сфIадыгъуу Iуахын. …

Махуэ ныкъуэм сыкъэтауэ,

Сэ бжэщхьэIум сытетщ,

И кIэ цIыкIур Iэтауэ,

Си джэдури Iэнэм тетщ.

СогъэтIылъыр тхылъылъэр,

Еджэн Iуэхур сыухащ.

Унэ лъэгум дыщылъу,

Дымэхыху дыздэджэгуащ.

Гу къытлъитэри нанэ,

ПыгуфIыкIри жиIаш:

«ФыкъэтIыс тIури Iэнэм,

Сэ фи Iыхьэр къислъхьащ».

Махуэр дэгъуэу догъакIуэ,

Къытхуэмынэ зэман.

Къызолъыхъуэ хъумакIуэ,

Си джэдур зыхъумэн.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: