ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

Си щабэрыкIуэ

Си щабэрыкIуэСи джэдур щабэрыкIуэщ,

КIущмарицэщ сызэреджэр.

Сэ зыращ зыкIэлъыкIуэр,

ИIэщ хьэл гъуэзэджэ.

Папи мами мэбампIэ,

Ар жьыIуащэу къохъей.

МэжэлIащи, пщэфIапIэм

Iэнэ щытым долъей.

И шхын Iыхьэр иухмэ,

ХъуакIуэ-щакIуэ йожьэж.

ЩабэрыкIуэр гурыхуэщ,

Илъагъу псори ещIэж.

Си школ кIуэгъуэр къэсами,

Джэду цIыкIур сигу пымыкI.

Къызошхыдэ сэ мамэ,

Ауэ зыри къимыкI.

СыщIэкIыну сошынэ,

СфIощI джэдур сфIахьын.

Согузавэ кIуэдынкIэ,

Е сфIадыгъуу Iуахын. …

Махуэ ныкъуэм сыкъэтауэ,

Сэ бжэщхьэIум сытетщ,

И кIэ цIыкIур Iэтауэ,

Си джэдури Iэнэм тетщ.

СогъэтIылъыр тхылъылъэр,

Еджэн Iуэхур сыухащ.

Унэ лъэгум дыщылъу,

Дымэхыху дыздэджэгуащ.

Гу къытлъитэри нанэ,

ПыгуфIыкIри жиIаш:

«ФыкъэтIыс тIури Iэнэм,

Сэ фи Iыхьэр къислъхьащ».

Махуэр дэгъуэу догъакIуэ,

Къытхуэмынэ зэман.

Къызолъыхъуэ хъумакIуэ,

Си джэдур зыхъумэн.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 210

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: