ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Си маI цIыкIу

Цыуэ телъыр хъурыфабзэщ,МаI
Си маI цIыкIур натIэркъэбщ.
IэрыпI цIыкIущи ар Iэсабзэщ
Лъабэхубзэ, ныбэ къэбщ!
Сызэреджэр абы «Цомэщ»
БжьэфкIэ пIaпIy езгъэфэху
Уарэ, и кIэр игъэджэгуу
И плIэ лъабэр ныщIегъэху.
Къотэджыжыр зигъэнщIамэ,
ИокIуэтыжри зеутхыпщIыж.
Зы маI гъусэ иIэжамэ,
Мис итIанэ — нэхъыфIыжт!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: