Псалъэжь: ЗэрыпщIу мыхъумэ, зэрыхъуу щIы.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Си маI цIыкIу

Цыуэ телъыр хъурыфабзэщ,МаI
Си маI цIыкIур натIэркъэбщ.
IэрыпI цIыкIущи ар Iэсабзэщ
Лъабэхубзэ, ныбэ къэбщ!
Сызэреджэр абы «Цомэщ»
БжьэфкIэ пIaпIy езгъэфэху
Уарэ, и кIэр игъэджэгуу
И плIэ лъабэр ныщIегъэху.
Къотэджыжыр зигъэнщIамэ,
ИокIуэтыжри зеутхыпщIыж.
Зы маI гъусэ иIэжамэ,
Мис итIанэ — нэхъыфIыжт!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: