ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Ажэми жьакIэ тетщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Си къатырхэр

ТIыркъэ-тIыркъэу, си къатыр,Си къатырхэр
КъэфкIухьыну фыхьэзыр?
Дыгъэр, месыр, къыщIэкIащ,
Си ныбжьэгъухэр къыдэкIащ.
ТIыркъэ-тIыркъэу, си къатыр…

Нобэ диIэщ дэ Iуэху куэд,
Хъункъым дэ зэман дгъэкIуэд.
Фи лъэпс цIыкIухэр сэ фхуэспхэнщ,
Сабий джэгухэм дахыхьэнщ.
ТIыркъэ-тIыркъэу, си къатыр…

СощIэ, тIэкIу фэ фызогъэш,
Ауэ фыхъу си ныбжьэгъу пэж.
Махуэ къэскIэ фыслъэщIынщ,
ФIыщIэ ини сэ фхуэсщIынщ.
ТIыркъэ-тIыркъэу, си къатыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 232

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: