ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Зэхьэзэхуэ мэунэри зэижитI мэунэхъу.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

Си дэшхуей

Уэху гущэ,Дэшхуей

Си дэшхуей,

IэплIэшхуэ

МыпхузощI.

ЛъащIэхур

Сыт ухуей

Укъысхуэныкъуэ

СфIощI.

Жьы бгъакъэр

Пхуэкъиин —

Абы сэ

ХуэфI сыхъунщ,

Зи купщIэм

И пщIэр ин,

Зи лъапсэр

Псэ гъэтынш.

Уи щхьэкIэр

ХощIэр пшэм,

Акъужьыр

Зи куэщI ис.

Ухэсшэу

Iуэхуу сщIэм

Гум къэкIыр

Сыт хуэдиз:

Уи лъабжьэр

Гъэщэба,

КъуршыпскIи

ЗыбгъэпщIа?

Сэ ауэ

Сытми ба

Уи тхьэмпэхэм

ХуэсщIа.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: