Псалъэжь: Джэд жыпIэмэ, сыджэдыкIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Си бзэм сыхуоусэ

Си бзэр насыпышхуэщ,
Ижь-ижьыж бзэщIэжщ.
Хэкущ, жьэгу пащхьэщ, хышхуэщ,
Хабзэ зэтещIэжщ.
Ар си адэ-анэщ,
Си къэрэгъул бжыхыц.
Тхыдэщ, гъуэгущ, гъуэгуанэщ,
Ар насыпырыхыц.
Си бзэр ущиякIуэщ,
Лъэпкъым и уэчылщ.
Ар ди узэщIакIуэщ,
Ди хьэл-щэн акъылщ.
Ар къурш щхьэпэлъагэщ,
Ар хъер-хъыбарыжыц.
Лъэпкъыр зэрыпагэщ,
Бэшэч угъурлыжьщ.
Прозэщ ар, поэзиещ,
Лъэпкъ мыгъэкIуэдыжщ,
Ем фIыр щызыхъумэ
ГуащIэ щымысхьыжщ.
Си бзэр псэущ, псэунущ,
ПлъапIэм Тхьэр итыху!
Зы адыги псэкIэ Бауэу
ЩIым тетыху!..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 291

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: