Псалъэжь: Къэхъуа щыIэкъым – Къэхъун къиуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Си анэ

Сыт щыIэну анэмАнэ
Хуэдэу бынкIэ гуапэ?
Аращ и псэм, и нэм
Дыхуэзыхьыр япэ.

«А си щIалэ!»—жиIэу
Си щхьэ тхъуам Iэ делъэ,
Бын хэплъыхь имыIэу
Ноби къыдопсалъэ.

Уэри жьагъ умыщIэ,
А си анэ дыщэ,
Гъэ къэсыху уи гъащIэм
ГъащIэ къыпрещэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 790

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: