ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Нысэшхуэ и мастэу егъэбакъуэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Си анэ

Сыт щыIэну анэмАнэ
Хуэдэу бынкIэ гуапэ?
Аращ и псэм, и нэм
Дыхуэзыхьыр япэ.

«А си щIалэ!»—жиIэу
Си щхьэ тхъуам Iэ делъэ,
Бын хэплъыхь имыIэу
Ноби къыдопсалъэ.

Уэри жьагъ умыщIэ,
А си анэ дыщэ,
Гъэ къэсыху уи гъащIэм
ГъащIэ къыпрещэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 698

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: