ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

Шырэ

Бабыщ цIыкIуу шырэ-шырэ,Шырэ
Мыщэ щхьэкIэ умышынэ.
Ар зэранхэращ зэдзакъэр —
Илъагъу хъуркъым ди адакъэр.
Ауэ КIущэм ар дэшхащ,
Си IэпIохуэми исащ.
НакIуэ и гъуэм ар къидгъэш.
Плъэт, и закъуэщи мэзэш.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: