ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Унэр зэращIа уэщыжьыр щIыбым дадзэж.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Унэм икI, щIым икIыж. (Iугъуэ)

Шыпсыранэ

Шыпсэранэ«КъызэIусэ»
КъыбжимыIэ,
ЗигъэфIэнуи
Ар хэмыт.
ГущIэгъуншэщ,
Хэх имыIэ,
УеIусэну
Ухэмыт.
ЗыбгъэлIыхъурэ
УеIусамэ,
Зым и ягъэ
УмыщIыж.
Удэлъейуэ
Укъисамэ,
Мис итIанэ –
Умыгъыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 217

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: