ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Шыпсыранэ

Шыпсэранэ«КъызэIусэ»
КъыбжимыIэ,
ЗигъэфIэнуи
Ар хэмыт.
ГущIэгъуншэщ,
Хэх имыIэ,
УеIусэну
Ухэмыт.
ЗыбгъэлIыхъурэ
УеIусамэ,
Зым и ягъэ
УмыщIыж.
Удэлъейуэ
Укъисамэ,
Мис итIанэ –
Умыгъыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 219

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: