ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Ныбжьырей хъуэн нэхърэ зы махуэ гъащIэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

ШынэхъыщIэм лъабэ ещIыр

Нанэ ТIалэ вакъэ хуещIыр, —НэхъыщIэ
ШыyэхъыщIэр зекIуэн хуейщ.
Лъабэ ищIу IэплIэм йопщыр, —
КъикIухьыну ТIалэ хуейщ…
ИIэт, иIэт, зэ къэуви,
Тегушхуауэ лъабэ щIыт,
ЗэфIэуви дыгъэгуфIэ,
Псоми уэ ди гуапэ щIы!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: