ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Шы цIыкIу

ШыЕмылыджкъым –
Емытхауэ,
Сымышынэ –
Сышэсын!
Ар цIыкIуIуэщ,
Гуэбэн дауэ
Сэ а цIыкIум
ЕзгъэшДын?!
Махуэ къэс
Зезгъэхьу лIыгъэм,
КъызошэкIыр –
Семызэш.
ПцIэгъуэплъ дахэщ,
Полыд дыгъэм,
Ар нэсауэ
Адыгэшщ!
Псафи сошэ
Япэ ситу,
Ситуи япэ –
Къызошэж.
Шэрхъ зыщIэт
ГуцIыкIум иту
ХуэсщIа шэщым
ЩIолъэдэж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 206

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: