Псалъэжь: Сэ нэхъыфI умыгъуэтмэ, сыкъэшэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Шофер

Шофер«ПIи-пIи-пIипI,
ПIи-пIи-пIипI»
ТекI си гъуэгум,
МутIалиб.
Уэри, МутIэ,
Уэри ПIутIэ, —
Фымыбэлэрыгъ.
Сэ иджыри
Си машинэ
Рулыр фIыуэ
СхуэмыIыгъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 193

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: