Псалъэжь: Сигу илъыр къащIи, си IэмыщIэ илъыр уэстынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Школым докIуэ

Школым докIуэДи адакъэр жьыуэ маIуэ,

Iэшэлъашэр къегъэуш.

Iэщыр жьыуэ дахур хъуакIуэ,

Iэхъуэ лIыжьыр Зэрэкъушщ.

Си къуэш цIыкIури си гъусэу,

Тхылъхэр тIыгъыу гупкIэм дисщ,

И шыр жьажьэщ Хьэжымусэ,

Школыр жыжьэщ, дынэмыс.

Ину маджэ школ уэзджынэр,

ЩыкIухэр класскIэ зэбгрокI.

Нобэ хьэрфхэр зыдогъащIэ,

Чэзум щытыр «Р»-у къыщIокI,

Нанэ тхэкIэ сэ сегъащIэ,

Си къуэш цIыкIум ещI сурэт,

Дадэ сэ зыкъезмыгъащIэ…

Си партэгъур Жансурэтщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 217

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: