Псалъэжь: ЗилI Iэмбатэм и фыз куэтэрамэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Школым докIуэ

Школым докIуэДи адакъэр жьыуэ маIуэ,

Iэшэлъашэр къегъэуш.

Iэщыр жьыуэ дахур хъуакIуэ,

Iэхъуэ лIыжьыр Зэрэкъушщ.

Си къуэш цIыкIури си гъусэу,

Тхылъхэр тIыгъыу гупкIэм дисщ,

И шыр жьажьэщ Хьэжымусэ,

Школыр жыжьэщ, дынэмыс.

Ину маджэ школ уэзджынэр,

ЩыкIухэр класскIэ зэбгрокI.

Нобэ хьэрфхэр зыдогъащIэ,

Чэзум щытыр «Р»-у къыщIокI,

Нанэ тхэкIэ сэ сегъащIэ,

Си къуэш цIыкIум ещI сурэт,

Дадэ сэ зыкъезмыгъащIэ…

Си партэгъур Жансурэтщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 217

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: