Псалъэжь: Бгъеям куэдрэ укIэлъымыгъыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Щхьэнтэ

ЗигъэтIейуэЩхьэнтэ
Исщ гъуэлъыпIэм,
И щхьэр лъагэу
Елъагъуж.
Сыгъуэлъыжым —
Мэгъуэлъыжыр,
Сыкъэтэджым —
Къотэджыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: