Псалъэжь: ЖьантIакIуэу ущымыт, узэрыщыт укъалъагъунщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Щхьэнтэ

ЗигъэтIейуэЩхьэнтэ
Исщ гъуэлъыпIэм,
И щхьэр лъагэу
Елъагъуж.
Сыгъуэлъыжым —
Мэгъуэлъыжыр,
Сыкъэтэджым —
Къотэджыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: