Псалъэжь: Ахъшэр къыздикIам мэкIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Щу, бжьэшх (щурка золотистая)

Щу, бжьэшх (щурка золотистая)Дыщафэ плъыфэу удахэщ,
Щхьэх умыщIэу уолажьэ,
Уи лэжъыгъэр мыдахэ,
ЦIыхухэр укъаукIыну йожьэ.
УзэранщIакIуэщ, ар дощIэ,
Бжьэхэр уогъэкIуэщI.
Дыгъуэныр уи хьэлыжьщи,
Лъапсэрыхыр къахуогъакIуэ.
ПIытI-пIытI жыпIэу уокIуэж,
Аргуэру къэбгъэзэжынущ ди деж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: