Псалъэжь: ЦIыху зылI цIыху уасэ хон.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

ЩIымахуэ

ЩIымахуэЩхьэхынэу пшагъуэбэм
ЩIы напэр еуфэ,
Чэф щIыкIэщ, жыг тхъуахэр
Щыгъэхум зэрешэ.

КъуэкIыпIэр губжьауэ
Зэм-зэмкIэ къопапщэ,
Жыг лахэр щэIу щIыкIэу
Псэ жагъуэу зэщIотхъэ.

Псы уэрхэр Iущащэу
Мыл кхъуафэм щокIуасэ,
Iэсахэщ, нэщхъейхэщ,
Мылищэр зэрахьэ.

ЩIы тафэр зэхуэдэу
БжьэхуцкIэ хуэпащ,
Вындыжьхэу макъейхэр
Шыгъуэгухэм епщIащ.

Ябгащэщ а хьэщIэр:
ЩIыгушхуэр дэтхъуащ,
И нэщхъыр уфауэ
Губжьащи — бэтащ.

Зехузыр, зешыхьыр,
Аргуэру мэпапщэ,
Шэрэзыр, блэ уэну,
Нэпсейуэ зэрехьэ.

ЩIы щхьэфэр къузащи
Лъэбакъуэм дощэIур,
Iэжьалъэр щытежкIэ
Дзыхащи догызыр.

Зы фащэр ящыгъыу
Нэм къищтэр гъуэлъащ
Губжьауэ, фиижу
ЖьакIэхур къэнащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 49

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: