Псалъэжь: Iуэхур зейм и щхьэджащIэ мэсыс.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

ЩIылъэмрэ уафэмрэ

ЩIылъэр мэкIэрахъуэ,Уафэмрэ щIылъэмрэ
ЩIылъэр мэджэрэз.
ЩIылъэм и кIэдахъуэм
ХъугъуэфIыгъуэр изщ!
Дыгъэр, мазэр, вагъуэр,
Я псэ емыблэж.
Дунейр ягъэбжьыфIэ,
ЩIылъэм хузэблож!
Уафэм и Iэр гуапэу
ЩIылъэм къылъоIэс.
Уэшх къыхурегъэшхыр,
Уэс къыхурегъэс!
Уафэм къыIэпыхур
ЩIылъэм къепхъуэтэж.
А тIур зэхуогушхуэ,
Зым зыр егъэпэж!
А тIур зэдобауэ,
А тIур зэгъунэгъущ.
Уафэр щIым и жьауэщ,
Уафэм щIыр и жьэгущ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 194

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: