ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)

ЩIылъэмрэ уафэмрэ

ЩIылъэр мэкIэрахъуэ,Уафэмрэ щIылъэмрэ
ЩIылъэр мэджэрэз.
ЩIылъэм и кIэдахъуэм
ХъугъуэфIыгъуэр изщ!
Дыгъэр, мазэр, вагъуэр,
Я псэ емыблэж.
Дунейр ягъэбжьыфIэ,
ЩIылъэм хузэблож!
Уафэм и Iэр гуапэу
ЩIылъэм къылъоIэс.
Уэшх къыхурегъэшхыр,
Уэс къыхурегъэс!
Уафэм къыIэпыхур
ЩIылъэм къепхъуэтэж.
А тIур зэхуогушхуэ,
Зым зыр егъэпэж!
А тIур зэдобауэ,
А тIур зэгъунэгъущ.
Уафэр щIым и жьауэщ,
Уафэм щIыр и жьэгущ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 193

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: