Псалъэжь: Къантешэ нэхърэ къаншэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

ЩIыдагъэ

ЩIы щIагъым

ЩIыдагъэр КъыщIашыр.

«ГъущIышхэм»

Яхуохъу ар

«Шы Iус».

ЩIыдагъэм

И гуащIэ

Емышыр

Уэгу лъащIэ

Пхыдзами

HoIyc.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: