ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Хьэлърэ кхъуэлърэ зэтенэркъым.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

ЩIыдагъэ

ЩIы щIагъым

ЩIыдагъэр КъыщIашыр.

«ГъущIышхэм»

Яхуохъу ар

«Шы Iус».

ЩIыдагъэм

И гуащIэ

Емышыр

Уэгу лъащIэ

Пхыдзами

HoIyc.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 201

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: