ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Узыр уэщынэкIэ къокIуэ, мастэнэкIэ мэкIуэж.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Санэмрэ жызумеймрэ

Санэмрэ жызумеймрэСанэ, санэ,
ЦIыкIунитIэ,
IэмпIэ, IэмпIэ,
IэмпIэ кIэщI.
Къыздэплъей уэ
ЦIэкIунитIи,
Нэхъ иныIуэу
ЗыкъэшэщI.
Хьэуэ, хьэуэ,
Жызумей.
Сабий цIыкIухэр
Зэзгъэхъуапсэу,
Ин сыхъуну
Сыхуэмей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: