Псалъэжь: Хьэхурэ щIыхуэрэ зэIахыу хабзэжьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

Санэмрэ жызумеймрэ

Санэмрэ жызумеймрэСанэ, санэ,
ЦIыкIунитIэ,
IэмпIэ, IэмпIэ,
IэмпIэ кIэщI.
Къыздэплъей уэ
ЦIэкIунитIи,
Нэхъ иныIуэу
ЗыкъэшэщI.
Хьэуэ, хьэуэ,
Жызумей.
Сабий цIыкIухэр
Зэзгъэхъуапсэу,
Ин сыхъуну
Сыхуэмей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 196

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: