Псалъэжь: Къуэшыншэ щIэупщIакIуэншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Пыл

ПылПылыр йофэ пэкIэ псы,
Щымышынэ пылыр зым.
Ар абрагъуэщ, ар шынагъуэщ,
Ауэ ищIкъым зым и жагъуэ.

Хуэму макIуэ, хуэму маплъэ,
Дыгъэм ар къызэщIегъаплъэ.
ПэкIэ псы дреутхей, —
Псыф ищIын и щIыфэр хуейщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, усэ, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 203

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: