Псалъэжь: Зызыгъэгусэ и Iыхьэ ныбэ уз хуэхъущхъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Пхъэпс

Папэ пхъэпс къысхуищэхуауэ,

Пхъэбгъу соупсыр зезгъэсауэ.

Феплъыт: сощI бэлагъ нэгъунэ.

Шэнти сщIауэ щIэтщ лэгъунэм.

ХэзмыукIэу зы гъущIIунэ

СщIащ дыгъуасэ бжэндэхъу унэ.

ФхуэсщIыфынущ фызыхуейр,

Къысхуэфхь закъуэмэ дэшхуейр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Ди усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 233

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: