ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Бзаджэ къэзылъху м тут лъапэ щIетIэж.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Пхъэпс

Папэ пхъэпс къысхуищэхуауэ,

Пхъэбгъу соупсыр зезгъэсауэ.

Феплъыт: сощI бэлагъ нэгъунэ.

Шэнти сщIауэ щIэтщ лэгъунэм.

ХэзмыукIэу зы гъущIIунэ

СщIащ дыгъуасэ бжэндэхъу унэ.

ФхуэсщIыфынущ фызыхуейр,

Къысхуэфхь закъуэмэ дэшхуейр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Ди усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 223

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: