Псалъэжь: И хьэрэ и кхъуэрэ зэрошх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

Псыхэуэ (цапля)

Псыхэуэ (цапля)Псыхэуэу лъакъуэмастэ,
Уи пэ папцIэ кIыхьымкIэ,
Псым ухоуэ, ухоIэбэ,
Бдзэжьейхэм уоувэ я кIэм,
Уи жьэм ждогъэлъадэ.
Жыгыщхьэр и унапIэщи,
Жэщыр щыбогъакIуэ.
УкIий-угуо щхьэкIэ,
Зыри къыпщымышынэ,
Зыгуэр къыпхуэзамэ,
ДамэкIэ уажьыхоуэ,
ЗыбохъунщIэ, утопкIэ, утоуэ.
КIур-кIур жыпIэурэ уошхыдэ,
КъофыщIауэ Iауэ умыдэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: