Псалъэжь: Уэ блэ къоуамэ, сэ бэдж къызэуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

Псыхьэлыгъуэ

ПсыхьэлыгъуэКъыхож хадэм,
ПщIантIэм дож.
Нэр тепщIыпщIэу
Зэбгырож.
Ди уэрамхэм
Щызэблож.
Гъуэгухэм лъейуи
Зэпырож.
Зэм псы уэру
Зэхолъадэ,
Зэм цIыкIу-цIыкIуу
Зэхожыж.
Псыхъуэ бжьэпэм
Щхьэщолъадэ,
ПлъэкIмэ, епхъуи –
Къэубыдыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: