Псалъэжь: Щхьэхынэр тэджмэ, псыбафэр куэд мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

Къэплъыхъуэр

Псыхьэлъагъуэ

Псыхьэ, псыхьэ,
Псыхьэ лъагъуэ,
Псыхьэ лъагъуэ,
Лъагъуэ цIыкIу.
Дади нани
3ыхуэхъуахъуэ,
Псынэм сыши
СыгъэцIыху.
Пэгун цIыкIу из
Къыпхуэсхьынщи,
Псы ухуэлIэм,
Уезгъэфэнщ.
Псынэ, псынэ,
Псыхьэ лъагъуэ,
Уэрэд цIыкIуи
НывжесIэнщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 212

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: