ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Джатэ ихам хуэдэщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

Псыхьэлъагъуэ

Псыхьэ, псыхьэ,
Псыхьэ лъагъуэ,
Псыхьэ лъагъуэ,
Лъагъуэ цIыкIу.
Дади нани
3ыхуэхъуахъуэ,
Псынэм сыши
СыгъэцIыху.
Пэгун цIыкIу из
Къыпхуэсхьынщи,
Псы ухуэлIэм,
Уезгъэфэнщ.
Псынэ, псынэ,
Псыхьэ лъагъуэ,
Уэрэд цIыкIуи
НывжесIэнщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: