ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Псынэ

Ди хадапхэмПсынэ
КъыщIэж псынэр
КъобыргъукIри
КъобыргъукI.
Я нэхъ щIыIи
Щымышынэ,
Игъэщтыни
ХулъэмыкI.
Ар къабзабзэщ,
Ар къабзащэщ,
Мывэу хэлъыр
ПфIощI пхуэбжын,
Псынэ цIыкIур
МэIущащэ,
КъиIущэщыр
БжесIэжынщ
«Сожэ, сожэр,
Семыжажьэ,
Жьапщэ дыдэм
Сыримых!
Пэгунышхуэ,
Пэгун цIыкIукIэ
Сахьри сахьыр —
Самыух!»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 195

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: