Псалъэжь: Зэхэшэ шэбэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Псыджэд (лысуха)

Псыджэд (лысуха)Псыр зи зекIуапIэ,
Быбыщыфэ зытет.
И шырхэр зыгъафIэ,
Хужьыбзэр зи натIэ.
Гъатхэр уи кIуапIэщ,
Псышэдым уохъуапсэ,
Дэни ущощакIуэ.
Зи щыгъыныр фIыцIабзэ,
Зи фэр зымыхъуэж.
ЩакIуэхэр къыппожьэ,
Ушынауэ ущIопхъуэж.
Лъэтэн уижагъуэщи,
Лъэсыр нэхъ къыбощтэ.
Къамыл Iувыр уи кIуапIэщи,
ТIыкъ-тIыкъ жыпIэурэ, ухохьэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: