Псалъэжь: ТхьэмыщкIэм тхьэр хуэлъащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

Къэплъыхъуэр

ПщIантIэ

Сэ ди пщIантIэр
КъэспхъэнкIа,
КъэспхъэнкIа.
Ар къабзабзэу
Нэху къекIа,
Нэху къекIа!
Джэджьей цIыкIухэм
Яуфэбгъуа,
Яуфэбгъуа!
Сэри ахэм
Сахэхуа,
Сахэхуа!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: