Псалъэжь: И анэ гупсэщ, и адэ псэущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Пшэхэр

ПшэхэрПшэ инхэр нэхъ хьэлъэу къысщохъу,

Пшэ цIыкIухэр абы къакIэроху.

Телъщ уафэм зы пшэ абрагъуи,

Плъэгъуарэт абы и инагъыр!

И гъусэщ абы и къуэшищыр,

Хужьыбзэхэущ псым къызэрищыр,

Зэкъуэшхэм яIэжщ бынунагъуэ,.

Сэ соплъыр а псоми, згъэщIагъуэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Къаныкъуэ Заринэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 214

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: